Studium

Již 29. rokem poskytujeme všeobecné studium osmiletého a čtyřletého gymnázia, nyní s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a se zvláštním zaměřením na jazykovou výuku. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenu výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Spolupracujeme také s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá v jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Dvě odborné přírodovědné učebny, kde využíváme americký experimentální výukový systém PASCO, který umožňuje interaktivní experimenty v biologii, fyzice a chemii. Dále máme botanickou zahradu, jejíž součástí je školní skleník a zejména venkovní přírodovědná učebna. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Virtuální prohlídka školy

PRIGO – Střední školy – V televizi

Obecné informace

Gymnázium osmileté – obor Gymnázium 79-41-K/81

Obor všeobecného osmiletého gymnázia využívá výhod studia na víceletých gymnáziích, která se soustředí na nadanější žáky a jejich komplexnější, kontinuálnější a dlouhodobější přípravu, než je tomu v případě klasických čtyřletých gymnázií. Víceletá gymnázia také těží ze synergického efektu a předávání si zkušeností mezi jednotlivými věkovými skupinami dětí a žáků. Na osmiletá gymnázia se převážně hlásí nadanější a schopnější děti základní školy. Většinou vybočují z řad svých vrstevníků ve třídě. Přijímací řízení pro nadané děti není tolik stresující jako v případě čtyřletých gymnázií, protože v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek mají v budoucnu ještě možnost zápisu na gymnázium šestileté, či později čtyřleté.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k přírodovědným disciplínám.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Profilace

Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými, farmaceutickými a veterinárními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a jeho studenti se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického zaměření nepřipravujeme studenty na výkon zdravotnického povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme studenty školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném studentovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy. Spolupracujeme také s lékařskou fakultou na projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“, při kterém si naši studenti projdou vysokoškolským studiem na této fakultě a vším, co k tomu patří. Cílem je, aby si nadaní studenti naší školy vyzkoušeli nanečisto VŠ studium ještě v době jejich středoškolského kurikula. Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze.

Další profilací je příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geografii, informační technologie a příbuzné disciplíny. Jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a její studenti se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Všechny profilace mají na zřeteli výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o studenta s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Informace o přijímacím řízení se dozvíte zde.

Školné a stipendium

Školné

S potěšením konstatujeme, že Strategická rada PRIGO potvrdila na svém lednovém zasedání výrazně snížené školné ve všech středních školách skupiny PRIGO, a plně vyhověla návrhu vedení jednotlivých škol. Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme udržet pro všechny nízké, příznivé a zvýhodněné školné a děkujeme tímto také našim donátorům.

Školné pro studenty bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium od školního roku 2023/2024, je stanoveno (po zahrnutí všech zvýhodnění a dotací ze stipendijního fondu) ve výši 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo se slevou celkově pouze 19 900 Kč ročně, a to v případě jednorázové platby provedené do 30.6.2023. Zvýhodněné školné je garantováno po celou dobu studia. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Standardní školné, mimo tuto zvýhodněnou akci, je přitom ve výši 9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.

Strategická rada PRIGO dále potvrdila nulové školné v programu mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Platba

Číslo účtu: 2131131579/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení. Dále byla potvrzena akce poskytnutí iPadu zdarma pro každého studenta, který lze využívat pro školu i osobní využití, a který studentovi po skončení studia zůstává.