Profilace

Jako jediné gymnázium v regionu se soustředíme na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými, farmaceutickými a veterinárními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a jeho žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického zaměření nepřipravujeme žáky na výkon zdravotnického povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme žáky školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy. Spolupracujeme také s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“, při kterém si naši studenti projdou vysokoškolským studiem na této fakultě a vším, co k tomu patří. Cílem je, aby si nadaní studenti naší školy vyzkoušeli na nečisto VŠ studium ještě v době jejich středoškolského kurikula.

Druhou profilací je příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. ekonomických fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geografii, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a její žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Všechny profilace mají na zřeteli exklusivní výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Informace o přijímacím řízení se dozvíte zde.